Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

AB-Matic N.V.

Gevestigd te B-3800 St Truiden, Duifhuisstraat 4340, handelsregister H.R.T. nr. 88.670 REG.nr : 472.722.768 10.26.11

Art. 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Op onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle –ook komende overeenkomsten in het kader waarvan AB-MATIC N.V. onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten verricht alsmede in dat kader af te leggen verklaringen.

Art. 2: LEVERING EN RISICO
1. Leveringstermijnen gaan slechts in wanneer overeenstemming is bereikt over de technische details en AB-MATIC van koper de benodigde informaties heeft ontvangen. Koper is jegens AB-MATIC verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, C.q. aangeboden.

2. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer totaal en gelden bij benadering, tenzij het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient AB-MATIC daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen na datum ingebrekestelling moet worden gegund om alsnog na te komen.

3. Tenzij koper reeds een ingebrekestelling als bedoeld in vorig lid heeft uitgezonden kan de overeengekomen leveringstermijn door AB-MATIC , zonder dat zij schadeplichtig wordt, eenmaal binnen en termijn van 10 werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum door een schriftelijke mededeling met ten hoogste 20 werkdagen verlengd worden. Koper heeft evenwel het recht aan AB-MATIC gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ABMATIC genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Indien AB-MATIC die mededeling niet of onvoldoende betwist, dan is zij verplicht om binnen een door koper te stellen termijn die voldoet aan het gestelde in lid 2. tot levering over te gaan.

4. AB-MATIC heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige twee alinea’s verlengde termijn. Meer of minderlevering van 10 % van de verkochte hoeveelheid is toegestaan.

5. De te leveren zaak is voor risico van de koper zodra deze de opslagplaats van AB-MATIC in Sint-Truiden verlaat. Ingeval van aanvoer buiten België is het risico voor koper vanaf het passeren van de Belgische grens. Een Transportverzekering wordt slechts op uitdrukkelijke wens van de koper en voor zijn rekening afgesloten.

Art. 3: EIGENDOMSVOORBEHOUD
AB-MATIC behoudt zich de eigendom voor van alle aan de koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat de prijs van al die zaken is betaald. Indien ABMATIC in het kader van de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper door hem te vergoeden werkzaamheden verricht, dan blijft de voorbehouden eigendom tot stand totdat de koper ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die AB-MATIC jegens de koper mocht verkrijgen wegens enige wanprestatie door koper in de nakoming van de voornoemde verplichtingen. Vanaf het moment van aan- voer van de materialen op het werk c.q. het in de macht stellen van de verkochte zaak zijn zij evenwel voor rekening en risico van de koper. De koper mag dus de zaak, zolang deze de eigendom is van AB-MATIC, noch vervreemden, noch verpanden, noch op enige andere wijze bezwaren voor andere vorderingen dan die van AB-MATIC.

Art. 4: GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN BETALINGSVERPLICHTINGEN
1. Onverminderd het recht van AB-MATIC om zich op overmacht te beroepen garandeert zij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en verrichte werkzaamheden. De garantietermijn beloopt 12 maanden na datum aflevering/oplevering. Ieder vorderingsrecht op AB-MATIC gaat teniet indien en zodra de door haar geleverde zaak niet wordt gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en/of de volgens verkeersopvattingen geldende normen en/of de eventuele door AB-MATIC verschafte gebruiksaanwijzingen, en vast staat dat dit nalaten invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. Met name wordt hierbij gedoeld op bovenmatige belasting of verkeerde opslag. Verder gaat iedere aansprakelijkheid van AB-MATIC teniet indien koper de zaken foutief monteert of verwijdert of koper eigenmachtig reparaties verricht of wijzigingen aanbrengt. Verder zijn invloeden van buitenaf als magneetvelden en storende frequenties alsmede natuurlijke slijtage niet voor rekening van AB-MATIC.

2. Geringe afwijkingen in modellen, maten, kleuren alsmede wijziging van het product wegens aanpassing aan de nieuwste stand van de techniek leveren geen tekortkoming van AB-MATIC op.

3. Indien AB-MATIC een tekortkoming erkent of deze van het in het in deze voorwaarden gestelde komt vast te staan dan heeft AB-MATIC het recht om koper mede te delen dat zij kosteloos tot her levering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaat. Indien AB-MATIC na genoemde mededeling op korte termijn tot levering overgaat dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.

4. Indien blijkt dat AB-MATIC in verband met de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten en zij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig is, is haar verplichting tot betaling van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan beperkt de aansprakelijkheid van AB-MATIC zich tot dat bedrag dat uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

5. AB-MATIC kan slechts op grond van de in dit artikel neergelegde garantie c.q. op grond van een aan haar toerekenbare tekortkoming worden aangesproken indien de koper het door hem verschuldigde heeft betaald.

Art. 5: Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van de klant.

Art. 6: Tenzij schriftelijk anders vermeld gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, maar verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Art. 7: Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn onze leveringstermijnen steeds benaderend, nooit bindend.

Art. 8: Tenzij anders vermeld, dienen alle betalingen contant te geschieden te St Truiden, netto en zonder korting, onmiddellijk bij ontvangst. Eventuelewissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing noch afwijking mee. Alle betalingen dienen zonder schuldvergelijking te geschieden.

Art. 9: De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.

Art. 10: De garantie en de aansprakelijkheid t.a.v. de deugdelijkheid van de door AB-MATIC geleverde zaken, installaties en onderdelen komen overeen met die van de fabrikanten. Volgende defecten worden niet door garantie gedekt: nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de klant, defecten ontstaan door gebreken in andere apparatuur, ten gevolge van reparaties uitgevoerd door derden en fouten in RTT-lijnen. Goederen welke voor garantie in aanmerking komen dienen franco aan het adres van AB-MATIC afgeleverd te worden. Indien de garantiewerkzaamheden ten huize van de klant dienen te geschieden, zijn de verplaatsingskosten voor rekening van de klant. Garantiewerkzaamheden vinden plaats tijdens de normale werkuren. Indien blijkt dat de ter reparatie aangeboden apparatuur geen defecten vertoont, kunnen hiervoor kosten aangerekend worden. Verlies van gegevens en/of softwaredefecten ten gevolge van hardware defecten en de werkzaamheden, nodig voor de herstelling hiervan, zijn nooit inbegrepen in de garantie.

Art. 11: De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot de volledige voldoening van alle schulden. In geval van niet tijdige betaling van de koper kunnen de geleverde goederen terstond worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Art. 12: Voor alle geschillen welke hun oorsprong vinden in de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend bevoegd het vredegerecht en de rechtbanken , binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van AB-MATIC gevestigd is.

Art. 13: In geval van niet betaling op vervaldag zal het bedrag van de factuur met 10% schadevergoeding worden verhoogd. Bovendien zullen er conventionele verwijlintresten verschuldigd zijn van 12%

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Klanten aan het woord

CONTACT

Heeft u een vraag over AB Matic?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij adviseren u en helpen u waar nodig.

Contacteer Ons